OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV


Ochrana osobných údajov:
Údaje poskytnuté z dôvodu dojednania objednávky, ktoré sú potrebné pre uzatvorenie Kúpnej zmluvy medzi Zmluvnými stranami, resp. vystavenia daňového dokladu (faktúry), budú v zmysle Zákona o ochrane osobných údajov č. 18/2018 Z.z. (ďalej len "Zákon") a na základe NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679, o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES, všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov (ďalej len ako „GDPR“) použité iba v rámci obchodného vzťahu medzi Predávajúcim a Spotrebiteľom a nebudú poskytnuté tretej osobe. Poskytnuté informácie prostredníctvom objednávkového formulára, slúžia výlučne pre potrebu poskytnutia konkrétnej služby a nebudú ďalej poskytované tretím osobám ani inak komerčne využívané, budú spracovávané len v nevyhnutnom rozsahu za účelom uzatvorenia kúpnej zmluvy a dojednania, resp. identifikácie objednávky. Tieto osobné údaje budú spracúvané len po dobu potrebnú na dosiahnutie účelu spracúvania alebo pokiaľ to predpokladajú zákony alebo predpisy, napr. obchodné a daňové archivačné povinnosti, povinnosti predpísané normami o hygiene a nezávadnosti potravín, alebo pokiaľ je to povolené napr. na účely zaistenia dôkazného materiálu. Následne budú údaje bez zbytočného odkladu vymazané v súlade s právnymi predpismi alebo sa obmedzí ich spracúvanie v rámci zákonných obchodných a daňových archivačných povinností.
Právnym dôvodom spracovávania osobných údajov je teda plnenie právnych povinností (čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR).
Objednávkové formuláre budeme spracovávať, resp. uchovávať, po dobu 6 mesiacov od dátumu výroby alebo dodania tovaru, z dôvodu zabezpečenia vysledovateľnosti pri výrobe rýchlo sa kaziacich potravín, na základe Príručky na implementáciu článkov 11, 12, 16, 17, 18, 19 a 20 Nariadenia (ES) č. 178/2002. Ak nedôjde k uzatvoreniu kúpnej zmluvy, resp. schváleniu cenovej ponuky Kupujúcim, budú jeho osobné údaje , resp. celý objednávkový formulár zmazaný, resp. skartovaný.
Účtovné doklady a účtovné záznamy budeme spracovávať, resp. uchovávať, podľa § 35 zákona č. 431/2002 Z. z., o účtovníctve, po dobu 10 rokov nasledujúcich po roku, ktorého sa týkajú.
Daňové doklady budeme spracovávať, resp. uchovávať, podľa § 69 zákona č. 563/2009 Z. z., o správe daní (daňový poriadok), po dobu 10 rokov od konca roka, v ktorom vznikla povinnosť podať daňové priznanie alebo v ktorom bol daňový subjekt povinný daň zaplatiť bez povinnosti podať daňové priznanie, alebo v ktorom daňovému subjektu vznikol nárok na uplatnenie sumy podľa osobitných predpisov.
Na účel prípadnej ochrany našich práv v civilnom, správnom alebo trestnom konaní je právnym dôvodom spracovávania osobných údajov náš oprávnený záujem ochrany našich práv (čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR). Osobné údaje budeme spracovávať po dobu 4 rokov od ukončenia zmluvného vzťahu, ak sa náš spoločný zmluvný vzťah riadi občianskym zákonníkom, a po dobu 5 rokov, ak sa náš spoločný zmluvný vzťah riadi obchodným zákonníkom.
Tieto osobné údaje nebudú uchovávané a využívané ani pre vlastné marketingové účely, a nebudú ani poskytnuté iným prevádzkovateľom alebo spracovávateľom.
Dotknutá osoba má podľa Zákona nasledujúce práva:
- právo na prístup k osobným údajo (§ 21 Zákona), (čl. 15 GDPR),
- právo na opravu (§ 22 Zákona), (čl. 16 GDPR),
- právo na vymazanie (§ 23 Zákona), (čl. 17 GDPR),
- právo na obmedzenie spracúvania (§ 24 Zákona), (čl. 18 GDPR),
- právo na prenosnosť údajov (§ 26 Zákona), (čl. 20 GDPR),
- právo namietať spracúvanie (§ 27 Zákona), (čl. 21 GDPR),
- právo odvolať súhlas (§ 14 ods. 3 Zákona), údajov (čl. 7 odst. 3 GDPR),
- právo podať návrh na začatie konania podľa § 100 Zákona, (čl. 77 GDPR).
Dozorným orgánom pre oblasť ochrany osobných údajov je: Úrad na ochranu osobných údajov Slovenské republiky, Hraničná 4826/12, 820 07, Bratislava 27, e-mail:statny.dozor@pdp.gov.sk; www:https://dataprotection.gov.sk/uoou/; pevná linka: +421/2/32313214 (sekretariát); fax: +421/2/32313234).


Spracovateľom týchto osobných údajov je prevádzkovateľ TortyMia, s.r.o. , Turie 578, 01312
IČO: 50 626043, DIČ : 2120395640, tel : 0948102869 e-mail : tortymiaza@gmail.com, ktorý dodržiava zákonom stanovenú povinnosť mlčanlivosti. Prístup k osobným údajom zo strany ďalších osôb, mimo prevádzkovateľa, je znemožnený prijatými vhodnými opatreniami v našej prevádzke.